การดำเนินโครงการวิจัย-วิจัยสร้างสรรค์ กรณีใช้ทุนส่วนตัว

คณะวิจิตรศิลป์ ได้กำหนดแนวปฏิบัติในการนำงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ กรณีใช้ทุนส่วนตัว

  • โดยคณะจะเปิดรับข้อเสนอโครงการ จำนวน 2 ครั้ง ได้แก่

           ครั้งที่ 1: วันที่ 1 มิถุนายน – 31 กรกฎาคม ของทุกปี

           ครั้งที่ 2: วันที่ 1 พฤศจิกายน – 30 ธันวาคม ของทุกปี

ในกรณีที่ยื่นข้อเสนอโครงการนอกเหนือจากช่วงเวลาที่กำหนด คณะจะพิจารณาข้อเสนอโครงการในรอบถัดไป

  • เอกสาร / ประกาศ / แบบฟอร์มการขอรับทุน ดังลิงก์ที่ปรากฏด้านล่างนี้

01-ประกาศทุนส่วนตัว

02-01 แบบฟอร์มการขอรับทุน

02-02 Proposal Form (Eng.Ver)