ข้อมูลสำหรับบุคลากร

การขอใช้ยานพาหนะ | ตารางการใช้รถ | แบบฟอร์มขอใช้รถ icon_click

ประมาณการค่าน้ำมันเชื้อเพลิง


แบบขอยืมโสตทัศนูปกรณ์และโสตทัศนวัสดุ | แบบฟอร์มงานบริการต่าง ๆ หน่วยเทคโนโลยีการศึกษา | แบบฟอร์มผลิตสื่อicon_click

แบบฟอร์มการขอใช้บริการงานเทคโนโลยีสารสนเทศicon_click


ระบบบันทึกปฏิทินการประชุมของคณะผู้บริหารicon_click


ระบบสารสนเทศ


การเบิกค่ารักษาพยาบาล ค่าสงเคราะห์ศพ ค่าเช่าบ้านและค่าเล่าเรียนบุตรพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ


ฟอร์มเอกสารดาวน์โหลด