[เอกสารดาวน์โหลด] การประเมินผลงานในนิทรรศการ

งานบริหารงานวิจัยฯ ได้อัพโหลดเอกสารการประเมินผลงานในนิทรรศการ (สำหรับโครงการที่ได้รับทุนวิจัย จากงบประมาณเงินรายได้คณะวิจิตรศิลป์) หรืออาจใช้เป็นแนวทางในการประเมินผลงานสร้างสรรค์อื่นๆ

สามารถดาวน์โหลดเอกสาร / แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง ดังลิงก์ที่ปรากฏด้านล่างนี้

 

[เอกสารดาวน์โหลด]

A-คู่มือการขอตำแหน่งด้านงานสร้างสรรค์สุนทรียะ ศิลปะ

*ตัวอย่างการเขียนรายงานสร้างสรรค์ฯ ดูรายละเอียดตามคู่มือการขอตำแหน่งฯ หน้าที่ 8-15*

อ้างอิงจาก กองบริหารงานบุคคล สำนักงานมหาวิทยาลัย มช. https://hr.oop.cmu.ac.th/data/academic/academic.php

ตัวอย่างปกรายงานสร้างสรรค์

 

B-เอกสารที่ต้องจัดเตรียม (รวม)

01-หนังสือขอความอนุเคราะห์ผู้ทรงคุณวุฒิ

02-แบบตอบรับเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ

03-01-แบบประเมินงานสร้างสรรค์ (ภาษาไทย)

03-02-Artwork Evaluation Form (Eng Ver.)

04-ใบสำคัญรับเงิน (นิทรรศการ)

05-บัญชีธนาคารผู้ทรงฯ (ถ้ามี)