ติดต่อเรา

งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

053-944812 หน่วยทะเบียนและ ประมวลผล
– รับเข้าศึกษา
– ลงทะเบียนกระบวนวิชา
– คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา
– ลงทะเบียนใช้บริการฯ
– ย้ายคณะ/ย้ายสาขา
– ลาพักการศึกษา
– ลาออก
– งานด้านทะเบียน อื่นๆ สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี
053-944806 หน่วยส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ
– เปิด/ปิด/ปรับปรุง หลักสูตร
– ทดสอบภาษาอังกฤษ
– ประสานงานวิชาการ
– กิจกรรมเสริมหลักสูตร
053-944806 หน่วยบัณฑิตศึกษา
– งานทะเบียนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
053-944814 หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
– กิจกรรมนักศึกษา
– แนะแนว
– ทุนการศึกษา
– กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
– ผ่อนผัน การเข้ารับการเกณฑ์ทหาร
053-944851 หน่วยเทคโนโลยีทางการศึกษาและสารสนเทศ
– IT Support
– อุปกรณ์ห้องเรียน
– พัฒนาเว็บไซต์
– สื่อ มัลติมีเดีย
– กล้องวงจรปิด
053-944815,053-944816     หน่วยบริการห้องสมุด