โครงสร้างองค์กร

งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา มีหน้าที่รับผิดชอบสนับสนุนพันธกิจด้านการศึกษาของคณะฯ ในหลักสูตรทุกระดับที่คณะวิจิตรศิลป์เปิดดำเนินการสอน ได้แก่ หลักสูตรระดับปริญญาตรี จำนวน 9 หลักสูตร หลักสูตรระดับปริญญาโท จำนวน 2 หลักสูตร และหลักสูตรระดับปริญญาเอก จำนวน 1 หลักสูตร โดยแบ่งหน่วยงานเพื่อให้บริการและสนับสนุบด้านการศึกษาดังนี้

 • หน่วยทะเบียนและประมวลผล

  ทำหน้าที่ประสานและดำเนินการรับเข้าศึกษา การเทียบโอนการศึกษา งานด้านทะเบียนและประมวลผล และการสำเร็จการศึกษา

 • หน่วยส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ

  ทำหน้าที่ให้บริการและปฏิบัติงานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน งานวิชาการศึกษาด้านต่างๆ ที่คณะฯ เปิดสอนในส่วนของหลักสูตรระดับปริญญาตรี

 • หน่วยบัณฑิตศึกษา

  ทำหน้าที่ให้บริการและปฏิบัติงานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน งานวิชาการศึกษาด้านต่างๆ ที่คณะฯ เปิดสอนในส่วนของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

 • หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

  ทำหน้าที่ให้บริการแก่นักศึกษาในด้านการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร การให้บริการทุนการศึกษา ทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา วินัยนักศึกษา การแนะแนวให้คำปรึกษา/ปัญหาด้านต่าง ๆ

 • หน่วยบริการห้องสมุด

  ทำหน้าที่ให้บริการข้อมูลเฉพาะสาขาวิชาทางศิลปะและสาขาอื่นๆ ที่ เกี่ยวข้องและอำนวยความสะดวกเพื่อให้ผู้รับบริการเข้าถึงและสืบค้นข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศจากฐานข้อมูลของห้องสมุดและฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ รวมทั้งแหล่งข้อมูลอื่นๆ เพื่อการศึกษาค้นคว้าวิจัยแก่ผู้รับบริการ

 • หน่วยเทคโนโลยีทางการศึกษาและสารสนเทศ

  ทำหน้าที่ให้บริการด้านการยืม/คืนอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ ดูแลอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ภายห้องเรียน ดูแลระบบเครือข่าย จัดการฐานข้อมูล การพัฒนาเว็บไซต์ของคณะ ระบบกล้องวงจรปิด เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ออกแบบสื่อฯ สิ่งพิมพ์ตลอดจนวิดีโอประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ