Student Guide


Student Guidelines โดย Bundit Suriyamongkhon

สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี/For undergraduate students

สำหรับบัณฑิตศึกษา/For graduate programs (Thai Version 2.0)

สำหรับบัณฑิตศึกษา/For graduate programs (Thai & Eng Version 1.0)

คู่มืออื่นๆ จำแนกตามหัวข้อ

ระดับปริญญาตรี/For undergraduate students
คู่มือการลงทะเบียนกระบวนวิชา
การขอโอนมาเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
การโอนและเทียบโอนหน่วยกิต
การเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
การขอเข้าศึกษาเพื่อปริญญาที่สอง
การขอทำบัตรประจำตัวนักศึกษา
การขอแก้ไขข้อมูลทะเบียนประวัตินักศึกษา
การขอเอกสารสำคัญทางการศึกษา ที่เคาน์เตอร์บริการทะเบียนนักศึกษา
การขอเอกสารสำคัญทางการศึกษาออนไลน์
การตรวจสอบข้อมูลตารางสอน ตารางสอบ และปฏิทินการศึกษา
การลงทะเบียนกระบวนวิชา
การลงทะเบียนกระบวนวิชาหลังกำหนด (หลังระยะเวลาลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์)
การขออักษรลำดับขั้น V และการขอเปลี่ยนเป็นการวัดและประเมินผล
การชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
การลงทะเบียนเพื่อใช้บริการของมหาวิทยาลัย
การลงทะเบียนเพื่อใช้บริการของมหาวิทยาลัยหลังกำหนด
การขอลาพักการศึกษา
การรายงานตัวนักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา
 

ระดับบัณฑิตศึกษา/For graduate programs

สิ่งที่นักศึกษาต้องรู้ (นักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา)
การลงทะเบียนกระบวนวิชา
การลงทะเบียนเพื่อใช้บริการของมหาวิทยาลัย
การลงทะเบียนเพื่อใช้บริการของมหาวิทยาลัย

 

คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือการใช้งาน Website ภาควิชาทัศนศิลป์ (User’s Manual)
คู่มือการใช้งาน ระบบฐานข้อมูลศิลปะล้านนา
คู่มือการใช้งานโปรแกรมจองรถ (User’s Manual)
คู่มือการใช้งานโปรแกรมจองห้องเรียน (User’s Manual)
คู่มือการใช้งานโปรแกรมบันทึกการประชุมของคณะกรรมบริหารคณะ
คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การขอใช้บริการผลิตสื่อมัลติมีเดีย
คู่มือการปฏิบัติงานการขอข้อมูลกล้องวงจรปิด
คู่มือการพัฒนาระบบ (Programmer Guideboo) ระบบฐานข้อมูลศ
คู่มือการจัดแสดงสารสนเทศสาขาวิชาทางศิลปะห้องสมุดคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่