บุคลากร

รายนามเจ้าหน้าที่งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

 

053-944812
tanita.c@cmu.ac.th

คุณฐานิตา ช่างกิจจา

หัวหน้างานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

หน่วยทะเบียนและประมวลผล

053-944812
tanita.c@cmu.ac.th

คุณฐานิตา ช่างกิจจา

หัวหน้างานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

นักจัดการงานทั่วไป

053-944812
bundit.s@cmu.ac.th

คุณบัณฑิต สุริยะมงคล

นักจัดการงานทั่วไป

หน่วยส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ

053-944812
niwat.b@cmu.ac.th

คุณนิวัติ บุญเลิศ

นักจัดการงานทั่วไป

053-944812
@cmu.ac.th

คุณเกื้อกูล กุสสลานุภาพ

นักจัดการงานทั่วไป

หน่วยบัณฑิตศึกษา

053-944812
sojiwat.j@cmu.ac.th

คุณโศจิวัจน์ ใจสัตย์

นักจัดการงานทั่วไป

หน่วยบริการห้องสมุด

053-944816
thanchanok.a@cmu.ac.th

คุณธันย์ชนก อากรปรุ

บรรณารักษ์

053-944816
saithong.wong@cmu.ac.th

นางสายทอง วงค์ลอดแก้ว

พนักงานห้องสมุด

053-944816
dissawan.s@cmu.ac.th

คุณดิษวรรณ สุทัศน์สันติ

นักจัดการงานทั่วไป

หน่วยเทคโนโลยีทางการศึกษาและสารสนเทศ

053-944851
surasak.p@cmu.ac.th

คุณสุรศักดิ์ พรามมา

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

053-944851
jiraphan.tar@cmu.ac.th

คุณจิรพรรณ คำหมื่นกุล

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

053-944851
thiranun.kun@cmu.ac.th

คุณถิรนันท์ คุณาธรรม

นักจัดการงานทั่วไป

053-944851
@cmu.ac.th

คุณยุทธนา สอนลิ่ม

นักช่างศิลป์

หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

053-944814
sompong.deel@cmu.ac.th

คุณสมปอง ดีลี

นักจัดการงานทั่วไป

053-944814
wannapa.k@cmu.ac.th

คุณวรรณภา แก้วทอง

นักจัดการงานทั่วไป

053-944814
@cmu.ac.th

คุณพิชญธิดา สุวรรณ

นักจัดการงานทั่วไป