บุคลากร

รายนามเจ้าหน้าที่งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

หน่วยทะเบียนและประมวลผล

คุณฐานิตา ช่างกิจจา

หัวหน้างานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

นักจัดการงานทั่วไป

หน่วยส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ

คุณนิวัติ บุญเลิศ

นักจัดการงานทั่วไป

คุณบัณฑิต สุริยะมงคล

นักจัดการงานทั่วไป

หน่วยบัณฑิตศึกษา

คุณโศจิวัจน์ ใจสัตย์

นักจัดการงานทั่วไป

หน่วยบริการห้องสมุด

คุณธันย์ชนก อากรปรุ

บรรณารักษ์

นางสายทอง วงค์ลอดแก้ว

พนักงานห้องสมุด

คุณดิษวรรณ สุทัศน์สันติ

นักจัดการงานทั่วไป

หน่วยเทคโนโลยีทางการศึกษาและสารสนเทศ

คุณปัณณธร พันกลาง

นักจัดการงานทั่วไป

คุณสุรศักดิ์ พรามมา

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

คุณจิรพรรณ คำหมื่นกุล

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

คุณถิรนันท์ คุณาธรรม

นักจัดการงานทั่วไป

หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

คุณสมปอง ดีลี

นักจัดการงานทั่วไป

คุณวรรณภา แก้วทอง

นักจัดการงานทั่วไป