คำสั่งแต่งตั้ง อื่นๆ

2565
คณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัตินักศึกษาปริญญาเอก
[002/2565] 640351001
[001/2565] 640351002
2564
คณะอนุกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี TCAS
[041/2564] TCAS รอบที่ 2 แบบที่ 2 Quota ปีการศึกษา 2564 (การรับนักเรียนที่ดำเนินการโดยคณะ)
คณะกรรมการฝึกซ้อมการรับพระราชทานปริญญาบัตร
[270/2564] คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฝึกซ้อมการรับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 55 และครั้งที่ 56 ประจำคณะวิจิตรศิลป์
คณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัตินักศึกษาปริญญาเอก
[159/2564] 630351017
[158/2564] 630351015
[157/2564] 630351014
[156/2564] 630351013
[155/2564] 630351010
[154/2564] 630351009
[153/2564] 630351008
[152/2564] 630351003
[061/2564] 630351006
[060/2564] 630351004
[059/2564] 620351002