คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร

2565
[0029/2565] คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะไทย(เพิ่มเติม)

2564
[3404/2564] คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะไทย
[276/2564] คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงกระบวนวิชาแกน ภาควิชาทัศนศิลป์
[271/2564] คำสั่งยกเลิกและแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปบัณฑิต ประจำสาขาวิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ
[254/2564] คำสั่งยกเลิกและแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปบัณฑิต ประจำสาขาวิชาการถ่ายภาพสร้างสรรค์
[2686/2564] คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาประติมากรรม
[2813/2564] คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์
[192/2564] คำสั่งยกเลิกและแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปบัณฑิต ประจำสาขาวิชาจิตรกรรม
[276/2564] คำสั่งยกเลิกและแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ประจำสาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ
[162/2564] คำสั่งยกเลิกและแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปบัณฑิต ประจำสาขาวิชาประติมากรรม