[ขั้นตอน]-การขอลงทะเบียนหลังกำหนด เป็นกรณีพิเศษ

รายการเอกสารที่ต้องใช้

1. คำขอทั่วไป 1 ฉบับ

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม   ตัวอย่างการกรอกเอกสาร

2. มชท.42 1 ฉบับ

(Update : กค.2565 เอกสารฉบับนี้ ดำเนินการผ่านระบบ online ของสำนักทะเบียนฯ โดยดำเนินการตามคู่มือนี้ )

3. หนังสือรับรองการเข้าชั้นเรียน วิชาละ 1 ฉบับ

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม   ตัวอย่างการกรอกเอกสาร

4. หนังสือชี้แจงของนักศึกษา 1 ฉบับ

*เอกสารคำชี้แจง ให้อธิบายรายละเอียดที่มาที่ไปของปัญหา ว่าความร้ายแรงของเหตุการณ์คืออะไร เกิดขึ้นเมื่อไหร่ อย่างไร ใครได้รับผลกระทบอะไรบ้าง ส่งผลต่อการที่เราไม่สามารถชำระเงินได้ทันตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดได้ยังไง*

ตัวอย่างการเขียนเหตุผล

5. หนังสือชี้แจงของผู้ปกครอง 1 ฉบับ

*เอกสารคำชี้แจง ให้อธิบายรายละเอียดที่มาที่ไปของปัญหา ว่าความร้ายแรงของเหตุการณ์คืออะไร เกิดขึ้นเมื่อไหร่ อย่างไร ใครได้รับผลกระทบอะไรบ้าง ส่งผลต่อการที่เราไม่สามารถชำระเงินได้ทันตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดได้ยังไง โดยเหตุผลต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับนักศึกษา*

ตัวอย่างการเขียนเหตุผล

6. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ของผู้ปกครอง (เซ็นสำเนาถูกต้อง) 1 ฉบับ

7. เอกสารหลักฐาน ที่สนับสนุนเหตุผลที่อ้าง(ถ้ามี) เช่น จดหมายให้ออกจากงานของผู้ปกครอง, เอกสารทางการแพทย์ เป็นต้น


⚠️ นักศึกษาที่อยู่ต่างจังหวัด/ ไม่สามารถเข้ามายื่นเอกสารที่คณะฯ ได้ สามารถใช้ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ โดยต้องประสานงานกับอาจารย์ผู้สอน และอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อให้ความยินยอมใช้ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ ดังกล่าว

? ส่งเอกสารด้วยตัวเองที่ งานบริการการศึกษาฯ ชั้น 2 อาคารสำนักงานคณะวิจิตรศิลป์
? กรณีอยู่ต่างจังหวัด สามารถส่งได้ที่ bundit.s@cmu.ac.th / 053-944-812 / 082-508-4551