ประกาศสำนักทะเบียนและประมวลผลเรื่อง การลงทะเบียนกระบวนวิชา / การลงทะเบียนเพื่อใช้บริการของมหาวิทยาลัย สำหรับนักศึกษาระดับต่ำกว่าปริญญาตรี และระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565