กระบวนวิชาออนไลน์

 เอกสารคู่มือกายวิภาคคนสำหรับศิลปิน รหัส 40244
>> ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือกายวิภาคคนสำหรับศิลปิน
 วิชา ศิลปะในชีวิตประจำวัน (Arts Everyday Life) รหัส 109114
>> 1. 

 วิชา ชีวิตกับสุนทรียะ (Life and Aestehetics) รหัส 109115
เอกสารคำสอน (รองศาสตราจารย์ พดุงศักดิ์ คชสำโรง)
00-คำนำ 109115 
00-บทนำ 
00-สารบัญ 
00-สารบัญภาพ
00-สัปดาห์ที่ 1 และ 2 ว่าด้วยความงาม 
00-สัปดาห์ที่ 3 และ 4 สุนทรียะในงานศิลปะประเพณีตะวันออก 
00-สัปดาห์ที่ 5 และ 6 สุนทรียะในงานศิลปะร่วมสมัยตะวันออก 
00-สัปดาห์ที่ 7 และ 8 สุนทรียะในงานศิลปะประเพณีตะวันตก 
00-สัปดาห์ที่ 9 และ 10 สุนทรียะในงานศิลปะร่วมสมัยตะวันตก 
00-สัปดาห์ที่ 11 และ 12 ความงามในจารีตวัฒนธรรมและสื่อสมัยใหม่
00-สัปดาห์ที่ 13 ถึง 15 ความงามในสิ่งแวดล้อมของเมืองและชนบทในชีวิตประจำวัน
>> 1. ชีวิตกับสุนทรียะ160
>> 2. ศิลปะคืออะไร
>> 3. สุนทรียะในงานศิลปะประเพณีตะวันออก
>> 4. สุนทรียะในงานจิตรกรรมประเพณีตะวันออก
>> 5. ประติมากรรม
>> 6. สุนทรียในงานสถาปัตยกรรมตะวันออก
>> 7. AestheticsChaina
>> 8. AestheticscIndia
>> 9. AestheticsKorea
>> 10. สุนทรียภาพในงานศิลปะตะวันตก
>> 11. สุนทรียภาพในงานศิลปะตะวันตก
>> 12. สุนทรียภาพในเมือง 1
>> 12. สุนทรียภาพในเมือง 2
>> 13. ความงามในสิ่งแวดล้อมของชนทบ01
>> 13. ความงามในสิ่งแวดล้อมของชนทบ02
>> 14. art as expressive
>> 15. art as formal
>> 16. art as idea
>> 17. art is immitation
>> 18. การตัดสินทางสุนทรียศาสตร์
>> 19. จุด
>> 20. เส้น
>> 21. สี
>> 22. พื้นผิว
>> 23. น้ำหนัก
>> 24. รูปทรง  รูปร่าง และ มวล
>> 25. ทัศนศิลป์ คือ
>> 26. ประยุกต์ศิลป์  คือ
>> 27. การวางโครงสร้าง น้ำหนัก สัดส่วน เบื้องต้น
 วิชาวาดเส้นเบื้องต้น FUNDAMENTAL DRAWING (101114)
>> 1. แผนการสอนกระบวนวิชา วาดเส้นเบื้องต้น 101114 <Download>
>> 2. คำศัพท์พื้นฐำนทำงศิลปะ (Dr. Sébastien) <Download>
>> 3. วาดเส้นเบื้องต้น สัปดาห์ที่ 1 : ทำความรู้จักกับงานวาดเส้น <Download>
 วิชาศิลปะการถ่ายภาพบุคคล Environmental Portrait
>> 1. Environmental Portrait <Download>
 วิชาประวัติศาสตร์ศิลป์
>> 1. Realism-impressionism <Download>
>> 2. Impress-postimpressionism <Download>
>> 3. Express-abstract <Download>
>> 4. Artnouveau-architec <Download>
>> 5. Futurism-mondrain  <Download>
>> 6. Abstractexpress-kinetic <Download>
>> 7. ประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันตก <Download>
 วิชาประวัติศาสตร์ศิลป์ตะวันตก
>> 1. สัจนิยม - สถาปัตยกรรมสมัยใหม่ <Download>
>> 2. Pop Art - ประติมากรรมสมัยใหม่ <Download>
 กระบวนวิชา วิชา MAN & ARTS บทที่ 1
>> 1. ปัจจัย 4 สัญชาตญาณ
>> 2. บรรพกาล กสิกรรม
>> 3. ปัจจัย 4 (ต่อ)
>> 4. ความกลัวและความเชื่อ
>> 5. อุตสาหกรรม-เทคโนโลยี
>> 6. หน้าที่ใช้สอยงานศิลปะ
>> 7. ลักษณะของศิลปิน
 กระบวนวิชา วิชา MAN & ARTS บทที่ 2
>> 1. โครงสร้างงานศิลปะความเข้าใจการอ่านงานศิลปะ
>> 2. ประเภทงานทัศนศิลป์
>> 3. แบบอย่างงานศิลปะ
>> 4. จุด เส้น สี น้ำหนัก
>> 5. รูปทรง พื้นผิว พื้นที่ว่าง
>> 6. องค์ประกอบศิลป์
>> 7. สื่อเก่าในงานวิจิตรศิลป์
>> 8. สื่อใหม่ศิลปะเทคโนโลยี
>> 9. สัมฤทธิผลของงานศิลปะ
 กระบวนวิชา วิชา MAN & ARTS บทที่ 3
>> 1. BODY & MINE
>> 2. ART & RELIGION.BUDDISM
>> 3. ART & RELIGION.HINDU
>> 4. ART & RELIGION.CHRIS.ISLAM
>> 5. RELIGION & CONTEMPORARY WORLD
>> 6. ART & POLITICAL.OLD
>> 7. ART & POLITICAL.NEW
>> 8. ART & ECONOMY
>> 9. ARTIST & CONTEMPORARY ART
>> 10. ARTISTS
 กระบวนวิชา Metal Craft Design การทำเครื่องประดับจากวัสดุล้านนา
>> Project # 1 Metal Craft Design การทำเครื่องประดับจาก Acrylic  <Download>
>> Project # 2 Metal Craft Design การทำเครื่องประดับจากวัสดุล้านนา <Download>
>> Project # 3 Metal craftการสร้างTextureลงบนพื้นผิวโลหะ <Download>
>> Project # 4 Metal Craft Design การสร้างแหวนปลอกมีดจากโลหะเงิน <Download>
>> Project # 5 การฝังอัญมณีแบบฝังหุ้ม <Download>
>> Project # 6 การลงยา24-1-50 <Download>
 กระบวนวิชา Art and Cultural Management
>> พิพิธภัณฑ์ บทบาทและการจัดการ <Download>
>> ประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันตก <Download>
>> ศิลปะแบบปฐมภูมิ หรือบรรพกาล <Download>
>> ศิลปะอียิปต์ <Download>
>> ศิลปะเมโสโปเตเมีย <Download>
>> ศิลปะอีเจียน <Download>
>> อีทรุสคัน<Download>
>> โรมัน <Download>
>> คริสเตียนและไบเซนไทน์ <Download>
>> ยุคกลาง <Download>
>> อิสลาม <Download>
>> โรมันเนสก์ <Download>
>> กอธิค <Download>
>> กอธิคยุคปลาย <Download>
>> บาโรค ฝรั่งเศส <Download>
>> ศิลปะโรโคโค <Download>
>> นีโอคลาสสิก <Download>
>> โรแมนติก <Download>
>> ประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันตก <Download>
>> ศิลปะแบบปฐมภูมิ หรือบรรพกาล <Download>
>> ศิลปะอียิปต์ <Download>
>> ศิลปะเมโสโปเตเมีย <Download>
>> อีทรุสคัน <Download>
>> กรีก <Download>
>> โรมัน <Download>
>> คริสเตียนและไบแซนไทน์ <Download>
>> ศิลปกรรมอิสลาม <Download>
>> ศิลปกรรมยุคกลาง <Download>
>> ศิลปกรรมโรมันเนสก์ <Download>
>> ศิลปกรรมกอธิค <Download>
>> ศิลปกรรมกอธิคยุคปลาย <Download>
>> ศิลปกรรมเรอเนส์ ซองส์ยุคบุกเบิก <Download>
>> ศิลปกรรมเรอเนสซองส์ <Download>
>> ไมเคิล แอนเจโล <Download>
>> ราฟาเอล <Download>
>> ศิลปกรรมเรอเนสซองส์ เวนิส <Download>
>> แมนเนอริสม์ <Download>
>> บาโรค ศาสนา <Download>
>> บาโรค อิตาลี <Download>
>> บาโรค ฝรั่งเศส <Download>
>> บาโรค สเปน <Download>
>> บาโรค ฟลานเดอร์ <Download>
>> ศิลปะ โรโคโค <Download>
>> นีโอคลาสสิก (Neo-Classicism) <Download>
>> โรแมนติก (ROMANTICISM) <Download>
>> สัจนิยม (Realism) <Download>